De medewerkers van Orion doen hun best het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Als zich een situatie voordoet waarover u een klacht heeft, kunt u dat in eerste instantie het beste met de betrokkene(n) bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de directeur van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf in goed overleg met ouders opgelost kunnen worden. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Als het gesprek met de directie niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur, de externe en onafhankelijke klachtencommissie waarbij Orion is aangesloten (LKC) of de Geschillencommissie passend onderwijs.

Interne contactpersoon klachtenregeling

Op iedere school van Orion is een interne contactpersoon klachtenregeling werkzaam die de route kan toelichten en u naar de juiste plek kan verwijzen. De contactpersoon is op school te bereiken.

Externe vertrouwenspersoon Orion

Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion: Evelien Brouwer, bereikbaar via telefoonnummer 06-31631611 en per e-mail via ebrouwer@hetabc.nl. Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is.